0,00 €
0 ks
obsah košíka
KAMENNA PREDAJNA HEYM
 
Obchodné podmienky
 1. Tovar je možné vyberať buď prehliadaním katalógu alebo použitím fulltextového vyhľadávania

 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje podľa registračného formulára:
  - ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte  
    Vaše telefónne číslo a prípadne i email
  - ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov
    podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania 

 3. Detaily objednávky a dodania tovaru až k Vám v prípade potreby dohodneme s Vami mailom. Budeme Vás kontaktovať na mailovej adrese uvedenej vo Vašej objednávke najneskôr druhý pracovný deň.

 4. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 5. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci poštou najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

 6. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený nevybalený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nevybalený, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 7. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu potvrdenia objednávky.

 8. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 9. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

 10. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

 11. Ďalšie záväzky predávajúceho
  Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. Spolu s tovarom zákazníkovi doručíme i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
 12. Objednávka tovaru niektorých značiek                                                
  Pri objednávke tovaru niektorých značiek alebo veľmi špeciálnych modelov môže predajca žiadať pri záväznej objednávke zálohu vo výške do 100%
 13. Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar
  Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
   
 14. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.2 2010 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.